Kontakt

Polsko - Angielskie
Przedszkole Niepubliczne
UŚMIECH

ul. Zygmunta Augusta 6
Ursus Gołąbki
02-496 Warszawa

tel. +48 601 0...
(zobacz więcej)
tel. +48 601 072 476

e-mail:
przedszkole.usmiech.ursus@...
(zobacz więcej)
e-mail:
przedszkole.usmiech.ursus
@gmail.com

Kompendium wiedzy o dwujęzyczności w przedszkolu:

Jak dziecko uczy się języka obcego?

Cały okres przedszkolny jest okresem intensywnego rozwoju języka ojczystego dzieci. Proces ten uznaje się za zakończony w wieku około 7 lat. Dzieci wykorzystują wówczas swoje naturalne, wrodzone „zdolności uczenia się języka”, komunikując się z osobami dorosłymi i rówieśnikami. Te same „zdolności” dzieci mogą wykorzystać, ucząc się drugiego języka. Aby proces ten został uruchomiony, dziecko musi być „zanurzone” w drugim języku – słyszeć naturalne, autentyczne wypowiedzi formułowane w tym języku, mieć okazję do naśladowania wypowiedzi dorosłych i aktywnie uczestniczyć w interakcji językowej. Jeśli dziecko będzie otrzymywać ze swojego otoczenia wystarczająco dużo bodźców w postaci interesujących i zrozumiałych na podstawie kontekstu sytuacyjnego i komunikacyjnego wypowiedzi językowych, to – podobnie jak w rodzinie dwujęzycznej – będzie miało szansę rozwinąć swoją dwujęzyczność.

Na czym polega nauka języka obcego w przedszkolu dwujęzycznym?

Określenie „nauka języka obcego” w przedszkolu w programach wychowania dwujęzycznego jest mylące. Tak naprawdę nie chodzi tu bowiem o naukę języka w sensie poznawania i przyswajania słownictwa i struktur językowych. Raczej o to, że język drugi staje się narzędziem ich ogólnego rozwoju poznawczego, intelektualnego, społecznego i emocjonalnego. Dzieci poznają dzięki drugiemu językowi swoje otoczenie i świat, gromadzą doświadczenia i wiedzę o sobie i swoim środowisku. Dzieje się to w konfrontacji z naturalnymi wypowiedziami drugiego języka, interesującymi treściami i poprzez integrację działań językowych z czynnościami, które dzieci obserwują i w których aktywnie uczestniczą.
Nauczanie języka obcego w przedszkolu jest raczej nauczaniem treści poprzez język obcy, a nie nauczaniem słownictwa i gramatyki.

Czy dzieci rozumieją kiedy wychowawca zwraca się do nich w obcym języku?

Jeśli użycie języka i interakcja językowa mają konkretny i zrozumiały dla dziecka kontekst sytuacyjny i są powiązane z konkretnymi działaniami, to dzieci na ogół nie mają żadnych problemów z zaakceptowaniem obecności nowego języka i bardzo szybko „rozpracowują” znaczenie wyrażeń językowych. Dzieje się tak dlatego, że takie warunki nauki języka drugiego odpowiadają w dużej mierze warunkom przyswajania języka ojczystego i dzieci mogą stosować w nim, oczywiście nieświadomie, te same strategie, które stosowały ucząc się swojego pierwszego języka i które należą do ich wrodzonego „wyposażenia” językowego.

Czy dzieci dwujęzyczne są opóźnione w rozwoju mowy?

Badania naukowe dają na to pytanie odpowiedź przeczącą. Rozwój językowy bilingualnego dziecka przebiega równolegle w obu językach, nawet wtedy, gdy drugi język nie jest używany w kontaktach z dzieckiem od samego początku. W warunkach sprzyjających rozwojowi obydwu języków każde dziecko, niezależnie od swoich indywidualnych predyspozycji, czy tzw. „zdolności językowych” może rozwinąć pełną kompetencję bilingualną. Wczesny kontakt dziecka z więcej niż jednym językiem nie przynosi więc żadnych negatywnych skutków dla jego rozwoju językowego.

Czy dzieci dwujęzyczne mieszają oba języki?

Tak, w pierwszych dwóch latach wychowania dwujęzycznego często dochodzi do mieszania przez dziecko obu języków. Zjawisko to nosi nazwę code-mixing. Dzieje się tak dlatego, że dziecko dość późno zyskuje świadomość istnienia dwóch różnych systemów językowych. Jednakże w późniejszym okresie dziecko na ogół nie ma problemów z wyborem danego języka w zależności od osoby partnera komunikacyjnego i sytuacji komunikacyjnej.

Czy dwujęzyczność wspiera rozwój inteligencji i zdolności poznawczych dzieci?

Dwujęzyczność ma pozytywny wpływ na zdolności poznawcze i inteligencję człowieka, choć nie w sensie wyższego ilorazu inteligencji. Osoby dwujęzyczne mają przewagę przede wszystkim w zakresie kreatywnego myślenia i „elastyczności poznawczej” – rozwiązywania problemów. Cechuje je także większa wrażliwość na wszelkie zjawiska językowe, potrafią też lepiej analizować swoją wiedzę i język oraz kontrolować procesy przetwarzania informacji językowej. Potwierdzają to liczne badania naukowe prowadzone na całym świecie.

zaczerpnięte ze strony: www.bilingual.com.pl

"Wszyscy uśmiechają się
w tym samym języku.
Możesz się uśmiechnąć po angielsku,
a będzie to znaczyło dokładnie
to samo w Polsce."